Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Το τμήμα αυτό, αναλαμβάνει τόσο τον μακροχρόνιο όσο και τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό επιχειρήσεων, την επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων, με σκοπό την υποβοήθηση της διοίκησης της επιχείρησης στην λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα:

  • Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την βιωσιμότητα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων

  • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού

  • Καθοδηγεί τα επιμέρους τμήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων

  • Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πελατών, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με τα επιμέρους τμήματα και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι και η παροχή υπηρεσιών χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων καθώς και η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών.