Τμήμα Λογιστικών Εργασιών και Μισθοδοσίας

Το τμήμα αυτό, έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει. Επιπλέον, ευθύνη του τομέα αυτού είναι ο μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών, ασφαλιστικών ταμείων (κύριων και επικουρικών), Φ.Μ.Υ. Επίσης είναι υπεύθυνο για ολοκληρωμένη διαδικασία προσλήψεων – απολύσεων καθώς και την σωστή ενημέρωση-τήρηση των βιβλίων αδειών όπως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία που ισχύει.