Υπηρεσίες

Μελέτες Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ο τομέας Οικονομικών Μελετών είναι αρμόδιος για την αναζήτηση ευκαιριών, την εκπόνηση μελετών, την υποβολή, και την διοίκηση των εγκεκριμένων έργων των οργανισμών και φορέων για την χρηματοδότησή τους από τον Αναπτυξιακό Νόμο και τις Ευρωπαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Ο τομέας Τεχνικών Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων, εργασιών ολοκληρωμένης συντήρησης και ανακαίνισης στον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Όπως προκύπτει από το σύνολο των έργων που έχουν στο ενεργητικό τους οι συνεργάτες της επιχείρησης, διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εξασφαλίζοντας την ποιοτική ολοκλήρωση σύνθετων και τεχνολογικά προηγμένων έργων.
Ειδικότερα, ο τομέας εκπονεί μελέτες και προσφέρει υπηρεσίες στον ενεργειακό, βιομηχανικό και κτιριακό τομέα, καθώς και σε έργα υποδομής, ενώ συμμετάσχει και στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Η στενή συνεργασία με τους πελάτες, σε συνδυασμό με την εμπειρία των στελεχών εξασφαλίζει λύσεις που είναι οικονομικά βιώσιμες, τεχνικά βέλτιστες και σέβονται το περιβάλλον.

 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Κοινοτικές πρωτοβουλίες
 • Διασυνοριακά – Διακρατικά Προγράμματα

Λογιστικές Υπηρεσίες – Μισθοδοσία

Ο τομέας αυτός έχει την ευθύνη για την τήρηση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών των πελατών της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των πελατών και της ίδιας, τηρεί τα προβλεπόμενα από τον Νόμο λογιστικά βιβλία για κάθε κατηγορία επιχείρησης/οργανισμού, τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση τους. Επιπλέον, ευθύνη του τομέα αυτού είναι ο μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών, ασφαλιστικών ταμείων (κύριων και επικουρικών), Φ.Μ.Υ. Επίσης είναι υπεύθυνο για ολοκληρωμένη διαδικασία προσλήψεων – απολύσεων καθώς και την σωστή ενημέρωση-τήρηση των βιβλίων αδειών όπως ορίζονται από την σχετική νομοθεσία που ισχύει.

 • Τμήμα Ιδιωτών (Φυσικά πρόσωπα , Α.Ε. , Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε.)
 • Τμήμα Δημοσίου (Δήμοι, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ, Φορείς Υγείας, Σύλλογοι)

Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Ο τομέας αυτός αναλαμβάνει τόσο τον μακροχρόνιο όσο και τον βραχυχρόνιο προγραμματισμό επιχειρήσεων, την επεξεργασία των ποσοτικών στοιχείων, με σκοπό την υποβοήθηση της διοίκησης της επιχείρησης στην λήψη αποφάσεων. Περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Τμήμα Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Επιχειρηματικού Σχεδιασμού – Βιωσιμότητας
 • Τμήμα Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Συγκεντρώνει και μελετά τις νέες επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.
Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία δράσης και την αποτελεσματικότητα των έργων.
Καθοδηγεί τα επιμέρους τμήματα για την αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβάντων.
Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πελατών, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με τα επιμέρους τμήματα και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.
Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Κάθε επιχειρηματίας που επιδιώκει την ανάπτυξη της επιχείρησής του, είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να απευθυνθεί και σε αγορές εκτός της χώρας του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει, να αξιοποιήσει διάφορες οικονομικές ενισχύσεις, να ανταλλάξει εμπειρίες και γνώσεις, και να διευρύνει τον επαγγελματικό του ορίζοντα. Ένας άλλος λόγος που επιβάλλει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης, είναι η ανάγκη απάντησης στην κρίση, όπως αυτή βιώνεται στην Ελλάδα, και η οποία (μεταξύ πολλών άλλων συνεπειών) έφερε μείωση και στον αριθμό των ΜΜΕ. Προϋπόθεση, βέβαια, για μία τέτοια δράση είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι και η παροχή υπηρεσιών χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων καθώς και η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων και προοπτικών, η επεξεργασία των στοιχείων, η διενέργεια προβλέψεων για βασικά μεγέθη, η κατάρτιση ορισμένων οικονομικών δεικτών και η βασική οικονομική έρευνα.

Υποστήριξη Δημοσίων Φορέων

Ο τομέας αυτός είναι αρμόδιος για την επιστημονική – τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δημοσίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω επεξεργασμένων στοιχείων και προτάσεων για την υποβοήθηση στην λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ακόμη αναλαμβάνει την εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, την εκπαίδευση στελεχών του Δημοσίου επί μιας σειράς θεμάτων, καθώς και την υποστήριξη και δικτύωση των φορέων με αντίστοιχους φορείς Ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων και έργων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει την σύνταξη πρότυπων κανονισμών καθώς και την υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων έργων, δημοσιοποίηση διαγωνισμών, προεγκρίσεις από διαχειριστικές αρχές, σχέδια συμβάσεων.

Τέλος, είναι αρμόδιος για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην ωρίμανση δημοσίων έργων, για την υποβολή τους σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τεχνικές μελέτες, τεύχη προδιαγραφών, τεύχη δημοπράτησης, υποβολή τεχνικών δελτίων, υποβολή- παρακολούθηση φακέλων έργων.

 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων Δημοσίων Φορέων

Ο τομέας αυτός  αναλαμβάνει την οργάνωση κάθε εκδήλωσης από το στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, την οικονομική διαχείριση, την προβολή, την επιμέλεια παραγωγής εντύπων, τη φιλοξενία συμμετεχόντων, τη διερμηνεία, τη γραμματειακή υποστήριξη μέχρι ότι ακόμη  χρειαστεί για την επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης.

 • Σχεδιασμός
 • Οικονομική Διαχείριση
 • Προβολή με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 • Γραμματειακή Υποστήριξη