Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία “Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων Βέρρος Κωνσταντίνος” εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Τις Λογιστικές Εργασίες και Υπηρεσίες Μισθοδοσίας.
 • Την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων.
 • Την Υποστήριξη Δημοσίων Φορέων.
 • Την Διοργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Εκδηλώσεων.
 • Τις Υπηρεσίες Προβολής και Επικοινωνίας.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας έχει σαν οδηγό την γενικότερη στρατηγική της που στοχεύει στην βέλτιστη υποστήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της με υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες προσφέρονται με ευελιξία και καινοτομικότητα από τα στελέχη της.

Τα βασικά συστατικά της Πολιτικής είναι:

 • Υψηλά επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών και έργων.
 • Επιδίωξη της ικανοποίησης των προσδοκιών και αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με έγκυρες λύσεις οι οποίες ενσωματώνουν όλες τις εξελίξεις του σχετικού know how και της τεχνολογίας.
 • Η δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και η εγρήγορση για τον εντοπισμό ευκαιριών (αναπτυξιακών, επιχειρηματικών, τεχνολογικών) οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργία τους ή να αναπτύξουν νέες κατευθύνσεις και δραστηριότητες .
 • Η επιδίωξη του βέλτιστου συνδυασμού υψηλής ποιότητας και οικονομίας στις λύσεις που προσφέρονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Η συνεχής μεταφορά know how στα στελέχη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
 • Επιδίωξη μέγιστης αξιοποίησης των παραδοτέων από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Συνεχής ενημέρωση και αφομοίωση νέας γνώσης και καινοτομιών από τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Η εργασία των στελεχών με πνεύμα ομαδικότητας ταυτόχρονα με υψηλό αίσθημα ευθύνης.
 • Ο συνδυασμός ικανοτήτων και γνώσεων από πολλούς τομείς γνώσης για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.